MIWOPiM MAZOWSZE 2021

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021

Celem programu jest polepszenie jakości życia mieszkańców regionu poprzez poprawę jakości powietrza, ale także wsparcie gmin w realizacji działań wynikających z przepisów prawa miejscowego, np. programu ochrony powietrza, planu działań krótkoterminowych, uchwały antysmogowej.

Udzielone będzie wsparcie w postacie dotacji – do 50 proc. kosztów.

Jaki jest zakres działań?

Dotacja:

 • przeprowadzenie inwentaryzacji lub aktualizacja inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy;
 • zakup narzędzi informatycznych służących do stworzenia bazy inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła;
 • szkolenie pracowników gmin w zakresie sporządzania certyfikatów energetycznych i/lub audytów energetycznych budynków lub lokali;
 • przeprowadzenie certyfikacji energetycznej budynków lub lokali i/lub audytów energetycznych budynków lub lokali;
 • usługa przeprowadzenia badań termowizyjnych budynków lub lokali.

Refundacja:

 • kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej, w tym:
  • zakup narzędzi lub urządzeń do kontroli palenisk domowych (np. zestaw do poboru próbek popiołu z paleniska oraz sita analityczne i wilgotnościomierz, dron badający skład dymu z kominów, mobilne laboratorium z analizatorem pyłu);
  • zlecenie usługi wynajęcia urządzenia (np. dron, platforma wielozadaniowa wykorzystująca teledetekcję gazu) badającego skład dymu z kominów wraz z obsługą i odczytem składu dymu w czasie rzeczywistym;
  • zlecenie usługi badania próbek popiołu z palenisk domowych;
  • szkolenie z zakresu poboru próbek popiołu z palenisk domowych;
 • opracowanie dokumentacji lub analiz stanowiących podstawę do określenia założeń dokumentów strategicznych służących m.in. wdrażaniu programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych, a w konsekwencji poprawie jakości powietrza w gminie, w tym:
  • Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE);
  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN);
  • Gminny Program Niskoemisyjny (GPN);
  • założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gmin;
  • analiza wspierająca rozwiązywanie problemów komunikacyjnych (np. związanych z ograniczeniem ruchu kołowego, wprowadzaniem stref ograniczonego ruchu kołowego, usprawnieniem ruchu kołowego);
  • analiza możliwości rozwoju infrastruktury zapewniającej energię cieplną w gminie;
  • analiza przyczyn małego zainteresowania mieszkańców wymianą nieekologicznych źródeł ciepła w gminie;
 • przeprowadzenie dwóch różnych akcji edukacyjno-informacyjnych (organizacja cyklu warsztatów/spotkań skierowanych do mieszkańców dotyczących dobrych praktyk w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii);
 • organizacja wydarzeń, skierowanych do mieszkańców, upowszechniających wiedzę i podnoszących świadomość społeczną w zakresie problematyki ochrony powietrza (np. festynów, pikników, konkursów, konferencji);
 • organizacja kampanii informacyjnej w mediach lokalnych;
 • przygotowanie i dystrybucja materiałów edukacyjnych (np. ulotek, plakatów, broszur, banerów, kalendarzy) o tematyce związanej z ochroną powietrza i obowiązujących przepisach w tym zakresie;
 • tworzenie nowych i rewitalizacja istniejących terenów zieleni sprzyjających poprawie warunków mikroklimatycznych i powodujących poprawę wymiany cieplnej oraz lokalnej jakości powietrza
 • zakup i instalacja systemu wspomagającego zarządzanie jakością powietrza w gminie (zespół sensorów pomiarowych mierzących godzinowe i dobowe stężenie
  w szczególności pyłu zawieszonego PM10 wraz z platformą on-line przekazującą informację o wynikach jakości powietrza na danym obszarze w czasie rzeczywistym, wyposażony w tablice LED informujące mieszkańców o aktualnych stężeniach pyłów zawieszonych lub stosowną aplikację na smartfony);
 • stworzenie narzędzia służącego informowaniu mieszkańców o konieczności wdrożenia działań wynikających z planu działań krótkoterminowych, będącego integralną częścią programu ochrony powietrza (np. tablice LED, aplikacja na smartfony, inne narzędzia);
 • zakup profesjonalnych (przeznaczonych do pomieszczeń użyteczności publicznej) oczyszczaczy powietrza wyposażonych m.in. w filtr HEPA oraz filtr węglowy (do wykorzystania np. w placówkach oświatowych, gminnych ośrodkach zdrowia, domach pomocy społecznej itp.);
 • zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych, posiadającej minimum dwa punkty ładowania, umożliwiające ładowanie minimum dwóch pojazdów jednocześnie.

Dlaczego warto?

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE (ogłoszonego 22 lutego 2018 r. dotyczącego skargi C-336/16), Zarząd Województwa Mazowieckiego jest zobligowany do opracowania nowego Programu Ochrony Powietrza. Obecnie trwają jego konsultacje, natomiast już wiadomo że będzie to plan 6 letni, na podstawie którego będą ogłaszane konkursy na terenie województwa mazowieckiego m.in. na wymianę źródeł ciepła. Co szczególnie istotne, warunkiem skutecznego udziału w takich konkursach będzie posiadanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła.

Co więcej, ww. wyrok nakłada obowiązek posiadania programów ochrony powietrza (również przez Gminy – na podstawie gminnych programów ochrony powietrza zostanie opracowany dokument dla całego województwa). Nowe programy muszą być bardziej szczegółowe od poprzednich i zawierać wskaźniki, które pozwolą rozliczyć realizację działań naprawczych.

Gminy będą też zobligowane do szkoleń i działań edukacji ekologicznej dla mieszkańców – w planach są konkursy dla organizacji pozarządowych na działania edukacyjne, pomagające w budowaniu wiedzy i świadomości mieszkańców. Działania te dotyczą wszystkich gmin na terenie mazowieckiej strefy ochrony powietrza

Wszystko wskazuje, że w nowej perspektywie finansowania pojawią się w Regionalnych Programach Operacyjnych działania dot. wymiany źródeł ciepła i montażu odnawialnych źródeł energii. Skorzystanie będzie uzależnione m.in. od dysponowania odpowiednią dokumentacją i analizami (inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, PONE, PGN i inne).

Za ewentualny brak realizacji działań naprawczych będą nakładane kary finansowe.

Co proponujemy?

Chcielibyśmy wspierać Państwa Gminę w skutecznym uzyskaniu dofinansowania, o którym wspomnieliśmy powyżej, a także w realizacji poszczególnych działań przewidzianych w programie pn. “Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Jesteśmy firmą dysponującą ogromnym doświadczeniem w doradztwie i wsparciu w zakresie pozyskiwania finansowania ze środków publicznych oraz rozliczania prowadzonych projektów.

W latach 2016-2019 wspieraliśmy jednostki samorządu terytorialnego w złożeniu 217 wniosków o dofinansowanie, spośród których 97 proc. uzyskało już pozytywną ocenę (wartość pozyskanych środków – blisko 135 mln zł).

We wspomnianym czasie wykonaliśmy też inwentaryzację kilku tysięcy indywidualnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych.

Charakteryzuje nas wysoka elastyczność – każdorazowo uwzględniamy indywidualne potrzeby naszego Klienta. Najczęściej wspieramy kompleksowo – opracowujemy koncepcję, pomagamy w działaniach informacyjnych (komunikacja dla mieszkańców, strona internetowa, artykuły dla prasy lokalnej, nawet spoty telewizyjne, spotkania szkoleniowe), planowaniu miejsc realizacji projektu, uzyskaniu niezbędnych decyzji i pozwoleń, opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej i technicznej (świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, audyt efektywności energetycznej, projekt budowlano-wykonawczy, kosztorys i przedmiar robót, program funkcjonalno-użytkowy, etc.). Nasza praca nie kończy się na złożeniu wniosku o dofinansowanie – czuwamy również w czasie oceny formalnej i merytorycznej. Aż do popisania umowy o dofinansowanie.