Agroenergia

Dofinansowanie na instalacje fotowoltaiczne – dla rolników!

Nabór wniosków jest realizowany m.in. w ramach programu AGROENERGIA, prowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu AGROENERGIA jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz poprawy jakości powietrza na obszarach wiejskich.

W ramach programu możliwe jest uzyskanie dotacji w wysokości 40% kosztów związanych z budową instalacji OZE – nawet 100 000,00 zł. Dodatkowo możliwe jest uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki na potrzeby pokrycia wkładu własnego.

Beneficjentem programu mogą być wyłącznie rolnicy, definiowani jako osoba fizyczna będąca właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkała w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Proponujemy bezpłatne doradztwo w zakresie programu, a także bezpłatną pomoc w opracowaniu wniosku o dofinansowanie i zawarciu umowy z NFOŚiGW.

  • Posiadamy doświadczenie w skutecznej realizacji projektów OZE – około 350 wniosków o dofinansowanie złożonych w ostatnim czasie. Skuteczność na poziomie 96 proc.
  • Instalacja fotowoltaiczna wykorzystując promieniowanie słoneczne daje efekt w postaci energii elektrycznej, wykorzystywanej na potrzeby własne gospodarstwa domowego i rolnego.
  • Każda instalacja fotowoltaiczna podłączona jest do publicznej sieci energetycznej.
  • Nadwyżka produkcji jest odsyłana do zakładu energetycznego, który pełni funkcję magazynu energii.
  • Nadwyżka ta jest w późniejszym czasie odbierana – w 70% (dla instalacji o mocy większej niż 10 kWp) – np. wieczorem, nocą, w pochmurny dzień lub w miesiącach zimowych.
  • Ponieważ rozliczenie pracy instalacji fotowoltaicznej z zakładem energetycznym realizowane jest dla roku kalendarzowego, możliwe jest zbudowanie w okresie letnim nadwyżki, która pozwoli na darmowe zasilenie gospodarstwa domowego energią w okresie zimowym.
  • Moc instalacji fotowoltaicznej powinna być każdorazowo zaprojektowana z uwzględnieniem rocznego zużycia energii w gospodarstwie rolnym. Tylko odpowiednie zaprojektowanie zapewni zwrot poniesionych kosztów w okresie 3-4 lat.
  • Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Państwu zaprojektować optymalną instalację fotowoltaiczną.
  • Koszt budowy instalacji fotowoltaicznej to 3600 zł – 4200 zł netto za 1 kW uzyskanej mocy generatora energii.